Účtovníctvo a mzdové účtovníctvo - Spektrumksro

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Účtovníctvo a mzdové účtovníctvo

Ak máte záujem aj o ďalšie služby, okrem založenia spoločnosti sa zaoberáme aj účtovníctvom a mzdovým účtovníctvom. V rámci týchto služieb zabezpečujeme pre našich klientov nižšie uvedené činnosti:

V rámci účtovníctva:

        Vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
        Výpisy z účtov
        Vedenie a účtovanie pokladničných dokladov a pokladne
        Evidencia a účtovníctvo prijatých a vydaných faktúr
        Evidencia a účtovníctvo pohľadávok a záväzkov
        Vedenie a účtovníctvo hnuteľného a nehnuteľného majetku
        Inventúra
        Evidencia a účtovanie skladových zásob
        Vypracovanie daňového priznania k dani z DPH, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu
        Vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát
        Vypracovanie súvahy a ročnej správy
        Vypracovanie výpisu z hlavnej knihy
        Vypracovanie daňového priznania
        Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
        Vypracovanie hlásení a priznaní pre colný úrad
        Vypracovanie hlásení a priznaní pre štatistický úrad
        Príprava auditu
        Spolupráca počas auditu
        Komunikácia s príslušnými orgánmi sa uskutočňuje cez elektronický klientsky portál

V rámci mzdového účtovníctva:

        Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa a nahlásenie zmien do príslušných poisťovní
        Prihlásenie/odhlásenie zamestnancov a nahlásenie zmien do príslušných poisťovní
        Vypracovanie pracovnej zmluvy
        Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
        Vypracovanie a vyúčtovanie benefitov poskytovaných mimo mzdy
        Mzdové účtovníctvo
        Vybavovanie nemocenských dávok
        Komunikácia s príslušnými orgánmi sa uskutočňuje cez elektronický klientsky portál
        Bezpečné uschovávanie osobných dokladov. 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky